Çalışan Memnuniyet Anketi

Çalışan Memnuniyet Anketi Nedir?

Çalışan Memnuniyet Anketi, çalışanların kuruma bağlılık düzeyini ve kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun olduklarını ölçümleyen önemli bir araçtır. 

Bir kurumda memnuniyeti ve bağlılığı yüksek çalışanlar ne kadar fazla ise buna bağlı olarak verimli iş sonuçları, yüksek performans ve düşük turnover oranları elde etmek mümkündür.

Düzenli olarak uygulanan Çalışan Memnuniyet Anketi uygulaması ve elde edilen verilerden çıkan sonuçlar doğrultusunda şirket aktivasyon planlarının, gerekli ise iyileştirme planlarının oluşturulup hayata geçirilmesi şirketin gelecek yol haritalarını belirlemede önemli bir unsur oluşturur.
Çalışan memnuniyetindeki artış ile işin sonuçlarındaki verimlilik artışının birlikte yükseldiği gerçeği Çalışan Memnuniyet Anketlerini ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulamaya alınacak iyileştirme planlarını oldukça önemli kılar.


Neden Çalışan Memnuniyet Anketi?

 • Çalışanlarınızın performans, motivasyon ve şirkete bağlılıklarını olumlu veya olumsuz etkileyen unsurları saptamak için,
 • Şirket içindeki “fısıltı gazetesi”ni kapatıp, “dedikodu muhabirleri”nin işine son vermek için,
 • Çalışanlarınızın yüzyüze söylemeye çekindikleri “buzdağının altındaki
 • memnuniyetsizlikleri” öğrenmek için,
 • Çalışan memnuniyetsizliğindeki konuların önem ve aciliyet sırasını gerçekçi bir şekilde belirlemek için,
 • Çalışanlarınızdan sistematik geri bildirimler alarak  onlarla “iletişiminizi
 • kurumsallaştırmak” için,
 • İnsan Kaynakları süreçlerinizin performansını doğru bir şekilde ölçüp, doğru kararlar alabilmek için,
 • Anket sonrası iyileştirme faaliyetleri ile “yönetimin saygınlığı”nı ve “çalışanların motivasyonu”nu artırabilmek için

Çalışan Memnuniyet Anketi Uygulama Süreci
A – Anket Formunun Hazırlanması:

 • Çalışan memnuniyeti anket formu Kuruma özel olarak oluşturulmaktadır.
 • Ankette yer alacak sorular çalışanların kimliklerinin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde düzenlenecektir.
 • Analizlerin ve aksiyon planlarının daha etkili ve nokta vuruşu çözümler sağlayabilmesi için çalışanların yaş, cinsiyet, unvan, çalıştıkları bölüm, lokasyon vb. gibi demografik bilgileri işaretleyebilecekleri bir bölüm yer alacaktır.
 • Ankette yer alacak konu başlıklarından örnekler aşağıda yer almaktadır. Kurumda yapılacak çalışma ile bu başlıklara ilave edilecek konular olabileceği gibi bu konulardan çıkarılabilecek olanlar da belirlenecektir.
 • İşin yapısı
 • Kariyer geliştirme
 • Çalışma arkadaşları ile ilişkiler
 • İş güvencesi
 • Çalışma ortamı
 • Şirket imajı
 • Performans Yönetimi
 • Ücret Sistemi
 • Ankette yer alacak konu başlıkları ile ilgili olarak çalışanların iki farklı alanda görüşleri alınacaktır. Birincisi çalışanın ilgili konuya verdiği bireysel önem, bir diğeri ise Kurumun uygulamalarını ne kadar başarılı bulduğudur. Böylelikle iyileştirilmesi gereken konular, çalışanın verdiği önem derecesine bağlı olarak daha etkin bir zaman planı dahilinde gerçekleştirilebilinir.
 • Ankette açık uçlu sorulara da yer verilecektir. Böyle bir bölümün olması çalışanların belirtmek istediği konuları, ankette yer almayan konulara değinebilecekleri veya duygu ve düşüncelerini belirtmeleri açısından önemlidir.

B – Anketin Uygulanması:

 • Anket uygulanmadan önce anketin amacı ve uygulama planı hakkında bilgi verilecektir.
 • Anket dağıt – topla yöntemi ile uygulanacaktır.
 • Anketin geçerliliği ve güvenilirliği amacıyla pilot çalışma yapılacaktır. Pilot çalışma sonucunda göre ankete son hali verilecek ve anket tüm çalışanlara uygulanacaktır.

C – Analiz ve Raporlama:

 • Ankette yer alan tüm konular önem memnuniyet analizi ile raporlanacaktır. Böylece iyileştirme için hangi konulara odaklanılması gerektiği belirlenecektir. Demografik özelliklere göre raporlamalar hazırlanacaktır. Bu raporlar var olan problemin nokta atışı şeklinde belirlenmesini sağlayacak ve daha etkili bir şekilde çözüme ulaştırılmasını sağlayacaktır.
 • Açık uçlu sorularda raporlanacaktır.

D – Anket Sonuçlarının Duyurulması:

 • Analiz sonuçları toplantılar ya da Kurum içi yayınlar aracılığıyla çalışanlarla paylaşılacak ve çalışanlar tarafından iyileştirme önerilerinin getirilmesi istenecektir. Bu durum çalışanların yönetim tarafından önemsendiğinin bir göstergesi aynı zamanda memnuniyeti arttırıcı bir uygulamadır. Ayrıca bu uygulama anket çalışmalarına olan güveni arttıracak ve çalışanların bunu ciddi bir süreç olarak benimsemeleri sağlanmış olacaktır.
 • Aksiyon planları belirlenecektir. Çalışanlarla paylaşılmayan ya da herhangi bir değişim yapılmadan kağıt üzerinde kalan araştırmalar memnuniyeti arttırmak yerine çalışanlara önemsenmedikleri hissini vererek memnuniyetsizliğin ortaya çıkmasına sebep olacaktır.
Adres

Yeşilce mah. Yunus Emre cad. No:8/1 Kağıthane İstanbul

Telefon

0212 621 37 51
0505 010 2356

E-Mail Adresi

info@monket.com.tr

Sosyal Ağlar
Anket Ver